Νομικές παρατηρήσ

Ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003

Η εταιρεία Piaggio & C. S.p.a. (εφεξής καλούμενη "Piaggio" ή η "Εταιρεία"), με εταιρική έδρα στην Ποντεντέρα (PI), Via Rinaldo Piaggio n. 25, στο πρόσωπο του προσωρινού Υπευθύνου Επεξεργασίας που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ο οποίος διαμένει ενταύθα, επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τα ακόλουθα.

Τα στοιχεία αναγνώρισης που χορηγήθηκαν από το χρήστη τη στιγμή της εγγραφής του στην ιστοσελίδα και/ή της εγγραφής του στις υπηρεσίες, στα εισαγωγικά σημειώματα και στις δραστηριότητες προώθησης των προϊόντων που διαφημίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, θα χρησιμοποιούνται από την Piaggio, ακόμα και μέσω κοινοποίησης σε τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται από το νομοθετικό διάταγμα 196/2003 και από άλλους σχετικούς ισχύοντες νόμους.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την Piaggio:

α) με σκοπό την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της εκπλήρωσης όλων των ενδεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος,

β) μόνο όταν υπάρξει κατάλληλη και σαφής συναίνεση, για εμπορικούς και διαφημιστικούς λόγους και για λόγους που εντάσσονται στις στρατηγικές του μάρκετινγκ, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, καθώς και με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και την επεξεργασία των στατιστικών αποτελεσμάτων, όπως για τον έλεγχο του βαθμού ικανοποίησης των πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Piaggio και/ή άλλων εταιρειών του ομίλου Piaggio, ή την αποστολή πληροφοριών τεχνικού ή διαφημιστικού περιεχομένου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Piaggio και/ή τις θυγατρικές εταιρείες της και/ή τους αντιπροσώπους και/ή τους διανομείς του ομίλου Piaggio. Τα στοιχεία θα μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου Piaggio και/ή σε ειδικευμένες εταιρείες (δεδομένου ότι αυτές υιοθετούν και εφαρμόζουν τα κριτήρια ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Η συναίνεση στη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο α), αν και είναι προαιρετική, θεωρείται απαραίτητη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στις διαφημίσεις των προϊόντων και στις προσφορές που δημοσιοποιούνται κάθε φορά στην ιστοσελίδα της Piaggio και η μη γνωστοποίησή τους από το χρήστη θα καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας από την Piaggio.

Η συναίνεση στη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο β), είναι προαιρετική και η άρνηση αυτής δεν θα παρεμποδίσει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή στις διαφημίσεις των προϊόντων.

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, εξασφαλίζοντας την πλήρη τήρηση των νομικών και συμβατικών κανονισμών. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπακούοντας σε κανονισμούς που συμφωνούν με τα προαναφερθέντα και με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και τη διαφύλαξη των δεδομένων, τηρώντας ωστόσο όλα όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 και τα ακόλουθα άρθρα του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 και τους τεχνικούς κανονισμούς - Συνημμένο Β στο προαναφερθέν διάταγμα. Τα στοιχεία θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και οπωσδήποτε για το χρόνο που καθορίζεται από τους κανόνες του αστικού και οικονομικού δικαίου.

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τον υπεύθυνο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων όσο και από άλλους παράγοντες που ενεργούν ως εσωτερικοί αρμόδιοι ή ενδεχομένως βρίσκονται και εκτός της εταιρείας στην οποία ανήκει ο υπεύθυνος διαχείρισης ή ως αντιπρόσωποι. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία θα μπορούν να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες των επιχειρισιακών μονάδων που σχετίζονται με την παροχή των συνεχώς προσφερόμενων υπηρεσιών από την Piaggio, καθώς και σε όσους σχετίζονται με τις υπηρεσίες που, ως υπεύθυνες διαχείρισης, ασχολούνται με τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ ή της προώθησης προϊόντων για λογαριασμό του υπευθύνου διαχείρισης.

Το άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 παρέχει στους ενδιαφερόμενους την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να αποκτήσει βεβαίωση ύπαρξης ή μη των προσωπικών του στοιχείων, έστω και αν αυτά δεν είναι ακόμα καταγεγραμμένα, τα οποία όμως θα παραχωρούνται ευκρινώς. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να ζητήσει να ενημερωθεί για τη γνησιότητα των στοιχείων, τους κανόνες και το σκοπό, καθώς και για τη διαδικασία την οποία ακολουθεί η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του υπευθύνου της διαχείρισης, του αρμόδιου, του αντιπροσώπου στην επικράτεια και των υποκειμένων/κατηγοριών στους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία αυτά ή που μπορούν να κοινοποιηθούν υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου, ο οποίος έχει οριστεί στη θέση των αρμοδίων ή των εντεταλμένων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει ακύρωση, ανώνυμη τροποποίηση ή δέσμευση των προς διαχείριση στοιχείων κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να απαιτήσει την ενημέρωση, τη διευθέτηση ή, σε περίπτωση ανάγκης, την ενοποίηση των στοιχείων. Μπορεί, επίσης, να λάβει τη βεβαίωση ότι, σε όσους αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία, γνωστοποιήθηκαν και οι προαναφερθείσες συναλλαγές. Επιπλέον, μπορεί να εναντιωθεί για θεμιτούς λόγους στην ίδια τη διαχείριση.

Ο διορισμένος αρμόδιος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 στον οποίο ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε στιγμή ώστε να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003, είναι ο προσωρινός υπεύθυνος του Εταιρικού Νομικού Γραφείου. Τυχόν αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: Piaggio & C. S.p.a.,Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI) ή μέσω email στη διεύθυνση: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Ο πλήρης κατάλογος των Υπευθύνων Διαχείρισης μπορεί να περιέλθει στον ενδιαφερόμενο κατόπιν αιτήσεως που πρέπει να αποστείλει μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI) ή μέσω email στη διεύθυνση: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε


 

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα μη σχετικά μηνύματα θα ακυρώνονται αυτομάτως.